ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ιαν
29
2024

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

photo

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις παρακάτω πολιτικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και τη διαχείριση σχετικών εσωτερικών καταγγελιών. Αναλυτικά:


1. Σκοπός των πολιτικών

Σκοπός της πολιτικών είναι αφενός η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών και επιλογών καθώς και κάθε βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν και αφετέρου η διαχείριση των σχετικών εσωτερικών καταγγελιών. Η εργοδότρια δεσμεύεται να υποστηρίζει τους εργαζόμενους που έχουν εκτεθεί ή έχουν γίνει μάρτυρες βίας που σχετίζεται με την εργασία.


2. Πεδίο εφαρμογής των πολιτικών

Η εργοδότρια υιοθετεί τις παρούσες πολιτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα 9 και 10 του Ν. 4808/2021 (Α΄ 101) και την Υ.Α. 82063/2021 (Β΄ 5059).

Η εργοδότρια υιοθετεί τις Πολιτικές ως την καλύτερη πρακτική σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση και επίσης τη Διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών που αφορούν κάθε μορφής βία και παρενόχληση, συμπεριλαμβανόμενης της βίας και της παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν. Η εργοδότρια δεσμεύεται να λειτουργεί, σύμφωνα με τους κανόνες της ηθικής και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας, επιδιώκοντας την τήρηση υψηλών προτύπων επαγγελματικής και ηθικής συμπεριφοράς.

Τα πρόσωπα που υπάγονται στις Πολιτικές είναι εργαζόμενοι και απασχολούμενοι, ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, απασχολούμενοι μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, ασκούμενοι μαθητευόμενοι, εθελοντές, εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, άτομα που αιτούνται εργασία, εργαζόμενοι στην άτυπη οικονομία για περιστατικά που συμβαίνουν στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Oi Πολιτικές εφαρμόζoνται για την πρόληψη και καταπολέμηση και επίσης τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών περιστατικών βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέονται με αυτήν είτε προκύπτουν από αυτήν και εκδηλώνονται:

 • Στους χώρους εργασίας της εργοδότριας και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο στον οποίο παρευρίσκονται οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο της εργασίας τους.
 • Κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τον τόπο εργασίας, τις λοιπές μετακινήσεις, καθώς και στις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία (εταιρικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, επαγγελματικά ταξίδια κτλ.).
 • Κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας ( email, sms, κτλ.).


3. Δήλωση μηδενικής ανοχής στις διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση - εκτίμιση κινδύνων

Η εργοδότρια εκφράζει τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, με σκοπό την εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κυριαρχεί ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν θα επιτρέπονται διακρίσεις βάσει των προσωπικών χαρακτηριστικών και των επιλογών.

Ρητά και κατηγορηματικά δηλώνεται ότι απαγορεύονται αυστηρά κάθε μορφής βία και παρενόχληση στον εργασιακό χώρο και η εργοδότρια δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπίζει αντίστοιχα περιστατικά και να τα εξαλείφει άμεσα, ώστε να εξασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους της. Δεν θα γίνεται ανεκτή από την εργοδότρια οποιαδήποτε μορφή βίας, κακοποιητικής συμπεριφοράς, ψυχολογικής ή σωματικής κακομεταχείρισης, εκφοβισμού, παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος οποιουδήποτε εργαζομένου.


4. Ορισμοί

4.1 Βία και παρενόχληση

Ως βία και παρενόχληση νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη.

Επίσης, ως παρενόχληση νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης.

Η παρενόχληση που απαγορεύεται από την παρούσες Πολιτικές περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε:

 • Λεκτική παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένων π.χ. υβριστικών σχολίων, προσβολής ή κατηγορίας.
 • Σωματική παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης π.χ. της φυσικής παρεμβολής στην κανονική εργασία ή κίνηση.
 • Οπτικές μορφές παρενόχλησης, π.χ. αφίσες, κινούμενα σχέδια, γελοιογραφίες, φωτογραφίες ή σχέδια που είναι υποτιμητικά με βάση τα χαρακτηριστικά που προστατεύονται από το νόμο.
 • Αντεκδίκηση ή εκφοβισμό για την περίπτωση αναφοράς ή απειλής αναφοράς οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες μορφές παρενόχλησης ή για τη συνεργασία στη διερεύνηση περιστατικού παρενόχλησης.

4.2 Παρενόχληση λόγω φύλου

Ως παρενόχληση λόγω φύλου νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος (Ν. 4808/21). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση (Ν. 3896/2010) καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

Ειδικότερα, ως σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης που περιλαμβάνει ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, αίτημα για σεξουαλικές χάρες και κάθε άλλη ανεπιθύμητη σωματική ή λεκτική πράξη σεξουαλικής φύσης. Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να εκφραστεί από ένα άτομο οποιουδήποτε φύλου και περιλαμβάνει την παρενόχληση ενός ατόμου οποιουδήποτε φύλου. Ενδεικτικά, σεξουαλική παρενόχληση συνιστούν:

 • Η προσφορά παροχών (π.χ. προαγωγή ή μισθολογική αύξηση) ως αντάλλαγμα για σεξουαλικές χάρες ή η δημιουργία περιβάλλοντος που προωθεί τη «σεξουαλική επαφή» ως μέσο για την επαγγελματική ανάπτυξη στο χώρο εργασίας.
 • Η αντεκδίκηση ή απειλή για αντίποινα μετά από απόρριψη σεξουαλικών προτάσεων.
 • Η Οπτική συμπεριφορά: άσεμνες χειρονομίες, προβολή σεξουαλικά προσβλητικών γραφικών υλικών ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής (π.χ. e-mail, φωνητικό mail, βιβλία, αρχεία, φωτογραφίες, κ.τ.λ.), γελοιογραφίες, αφίσες ή οποιοδήποτε υλικό με άσεμνους ή σεξουαλικούς υπαινιγμούς.
 • Η λεκτική συμπεριφορά: υποτιμητικά σχόλια, σεξουαλικά υπονοούμενα, χρήση σεξουαλικής «γλώσσας» ή «αστεία» σεξουαλικού περιεχομένου.
 • Οι προφορικές σεξουαλικές παρενοχλήσεις ή προτάσεις.
 • Η λεκτική κατάχρηση σεξουαλικής φύσης: σεξουαλικά σχόλια για το σώμα ενός ατόμου, χρήση σεξουαλικά υποτιμητικών σχολίων στην περιγραφή ενός ατόμου, σεξουαλικά υπαινικτικά ή άσεμνα σχόλια σε συζήτηση, γράμματα, προσκλήσεις, σημειώσεις ή λοιπά σχόλια, επίθετα.
 • Η σωματική επαφή: αγγίγματα, τσιμπήματα, χειρονομίες σεξουαλικής φύσης, χτυπήματα, αρπάγματα, σπρωξίματα, κ.τ.λ.

Οι ανωτέρω πράξεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν αποκλειστικό κατάλογο απαγορευμένων πράξεων. Ο εργαζόμενος ή τρίτος που ασκεί τέτοια απαγορευμένη συμπεριφορά, θα πρέπει και θα φέρει την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις του.

4.3 Διακρίσεις

Ως διάκριση, άμεση ή έμμεση, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4443/2016 περί απαγόρευσης διακρίσεων στον τομέα απασχόλησης, νοείται η δυσμενής μεταχείριση που υφίσταται ένα πρόσωπο, για λόγους φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

4.4 Διαδικτυακός εκφοβισμός στην εργασία

Διαδικτυακός εκφοβισμός στην εργασία ορίζεται ως οποιαδήποτε μορφή επιθετικής συμπεριφοράς ενάντια σε άτομο ή ομάδα ατόμων μέσω της διαδικτυακής πληροφόρησης και επικοινωνίας στο πλαίσιο της εργασίας.


5. Πολιτική για την πρόληψη και την καταπολέμηση περιστατικών βίας και παρενόχλησης

Η εργοδότρια τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον Ν.4808/2021 και εφαρμόζει τις κατάλληλες πρακτικές και διαδικασίες για την πρόληψη και την καταπολέμηση αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Στο πλαίσιο αυτό η εργοδότρια μεριμνά επίσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων προκειμένου να αντιλαμβάνονται και να αναγνωρίζουν έγκαιρα συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης, καθώς και στην ενθάρρυνσή τους να τις καταγγέλλουν στο Πρόσωπο Αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

5.1 Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Η εργοδότρια εντοπίζει τους σχετικούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τυχόν εγγενή επικινδυνότητα που πηγάζει από τη φύση των δραστηριοτήτων της, των θέσεων εργασίας, παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν λόγους διάκρισης, καθώς και κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων, όπως νυχτερινοί εργαζόμενοι, νεοπροσληφθέντες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

5.2 Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης.

Τα μέτρα και οι διοικητικές πρακτικές για την πρόληψη και τον έλεγχο των κινδύνων της βίας και παρενόχλησης περιλαμβάνουν:

1. Ενθάρρυνση για τη διατήρηση εργασιακού περιβάλλοντος, όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες.
2. Ανοιχτή επικοινωνία με τη Διοίκηση της εργοδότριας και τους άμεσα Προϊσταμένους και συναδέλφους.
3. Διαδικασία διαχείρισης αναφορών / καταγγελιών εντός των χώρων της εργοδότριας.
4. Εξασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση / ενημέρωση προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας που έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα για την εκδήλωση περιστατικών βίας και παρενόχλησης.
5. Μέτρα τεχνικού χαρακτήρα, όπως εγκατάσταση ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, βελτίωση φωτισμού, κτλ.
6. Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε υγιή πρότυπα συμπεριφοράς όπως αποφυγή εξαρτήσεων, άλλα ζητήματα που αφορούν ευάλωτες ομάδες εργαζομένων.
7. Καθοδήγηση και υποστήριξη στα θύματα βίας και παρενόχλησης ή στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας για την επανένταξή τους στο χώρο εργασίας.
8. Εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας, με ευθύνη της εργοδότριας.
9. Αξιολόγηση σε τακτική βάση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και αναθεώρηση / επικαιροποίηση της εκτίμησης των κινδύνων και των μέτρων.

5.3 Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργαζομένων.

Η εργοδότρια παρέχει στο προσωπικό ενημέρωση και πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση, για τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης, καθώς και για τα σχετιζόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, για τις διαδικασίες που υφίστανται και για τις δυνατότητες που δίνονται από το νόμο σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών.

Ειδικότερα, η εργοδότρια εκπαιδεύει τους εργαζόμενους ώστε να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση στην εργασία και να παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη στο προσωπικό και τους συνεργάτες της. Ενδεικτικά:

1. Οργανώνει στοχευμένες συναντήσεις προσωπικού για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων για την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων.
2. Πραγματοποιεί σεμινάρια με ειδικούς ψυχικής υγείας ή παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων κτλ.
3. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και στελεχών της διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Η εργοδότρια ενθαρρύνει τους εργαζόμενους της και οποιονδήποτε τρίτο που συνδέεται με αυτήν (όπως πελάτες, προμηθευτές, εργολάβους), να καταγγέλλουν τα περιστατικά διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, τα οποία τυγχάνει να περιέλθουν στην αντίληψή τους.

5.4 Πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και της διοίκησης.

Η εργοδότρια πληροφορεί τους εργαζομένούς της ότι, σε περίπτωση που ένα πρόσωπο θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης κατά την πρόσβαση σε απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει δικαίωμα:

1. Δικαστικής προστασίας.
2. Προσφυγής.
3. Υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της,
4. Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του.
5. Επικοινωνία με τη γραμμή SOS στον αριθμό 15900.
6. Εσωτερικής Καταγγελίας.

Περαιτέρω, κάθε πρόσωπο που θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνεται σε βάρος του έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του. Στην περίπτωση αυτή, το πρόσωπο που αποχωρεί οφείλει να ενημερώσει προηγουμένως εγγράφως την εργοδότρια, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά που καθιστούν βάσιμη την πεποίθησή του, ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του. Εφόσον δεν υφίσταται ή έχει παύσει να υφίσταται ο κίνδυνος και το θιγόμενο πρόσωπο αρνείται να επιστρέψει στον εργασιακό χώρο, η εργοδότρια δύναται να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας με αίτημα την επίλυση της διαφοράς.

Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει αναφορά ή καταγγελία τέτοιας συμπεριφοράς εντός της εργοδότριας, το θιγόμενο πρόσωπο διατηρεί κάθε δικαίωμά του να προσφύγει σε κάθε αρμόδια διοικητική και δικαστική Αρχή.

5.5 Έννοια και ορισμός του Προσώπου Αναφοράς.

Ως Πρόσωπο Αναφοράς της εργοδότριας νοείται το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζόμενους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Ο ρόλος του Προσώπου Αναφοράς είναι ενημερωτικός και έγκειται στο να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως εάν του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή όχι. Η πρόσβαση των εργαζομένων στο Πρόσωπο Αναφοράς είναι εύκολη και άμεση και προς τούτο προβλέπονται τα μέσα / δίαυλοι επικοινωνίας μαζί του.

Υποχρέωση του Προσώπου Αναφοράς αλλά και όλων των εμπλεκομένων σε κάποιο περιστατικό προσώπων / μερών και αποδεκτών αποτελεί η μέριμνα για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία μπορεί να περιέλθουν με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση τους κατά την ενάσκηση των ρόλων και καθηκόντων τους.

5.6 Προστασία της απασχόλησης και υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Η εργοδότρια λαμβάνει μέτρα που αποδεικνύουν έμπρακτα την κοινωνική ευθύνη της απέναντι στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, όπως την προστασία της απασχόλησης, την παροχή ειδικής άδειας ή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας και στην ομαλή του επανένταξη μετά από τέτοια περιστατικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα.


6. Πολιτική διαχείρισης σχετικών εσωτερικών καταγγελιών

6.1 Δίαυλοι επικοινωνίας - Αρμόδια πρόσωπα

Κάθε εργαζόμενος που υφίσταται περιστατικό βίας σε βάρος του έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να επικοινωνήσει με το Πρόσωπο Αναφοράς και να αναφέρει το περιστατικό και επίσης να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του, καθώς και να πληροφορηθεί για όλες τις δυνατότητες και την υποστήριξη που του παρέχονται, τόσο από τις Πολιτικές της εργοδότριας όσο και από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος γίνει αποδέκτης συμπεριφοράς βίας ή παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο ή υποπέσει στην αντίληψή του μία τέτοια συμπεριφορά προς τρίτο εργαζόμενο εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, έχει το δικαίωμα να προβεί άμεσα σε επώνυμη καταγγελία, προς το Πρόσωπο Αναφοράς της εργοδότριας.

Το Πρόσωπο Αναφοράς έχει την υποχρέωση άμεσα να ενημερώνει άμεσα τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων της εργοδότριας, για κάθε περιστατικό βίας ή παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο ώστε αυτός να προβεί στις δέουσες ενέργειες διαχείρισης και διερεύνησης, σύμφωνα με τις Πολιτικές της εργοδότριας και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Τα πρόσωπα που υποβάλλουν αναφορές / καταγγελίες, θα ενημερώνονται άμεσα από το Πρόσωπο Αναφοράς για την παραλαβή της αναφοράς / καταγγελίας καθώς και, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για την πορεία της εξέτασής της.

6.2 Διερεύνηση καταγγελιών

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων της εργοδότριας υποχρεούται να διερευνά άμεσα και διεξοδικά κάθε σχετική αναφορά ή καταγγελία, συνυπολογίζοντας όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν κατά τη διενέργειά της, με στόχο να καταλήξει σε εύλογα συμπεράσματα ως προς το εάν έλαβε χώρα κάποιο περιστατικό βίας ή παρενόχλησης εντός του εργασιακού χώρου, επιδεικνύοντας τη μηδενική ανοχή της εργοδότριας στη βία και παρενόχληση ώστε να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.

Κατά τη διερεύνηση της αναφοράς / καταγγελίας τα εξουσιοδοτημένα από την εργοδότρια πρόσωπα οφείλουν να ενεργούν με αμεροληψία και εχεμύθεια.

Σε περίπτωση που από την έρευνα που θα διεξαχθεί, προκύψει ότι τελικά η καταγγελία ήταν κακόβουλη και δεν έλαβε χώρα περιστατικό βίας ή παρενόχλησης, θα διερευνώνται τα κίνητρα της κακόβουλης καταγγελίας ώστε να επιβληθούν οι αντίστοιχες κυρώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6.3 Απαγόρευση αντιποίνων και περαιτέρω θυματοποίησης σε βάρος του θιγόμενου προσώπου.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση του θιγόμενου προσώπου, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο για περιστατικά βίας και παρενόχλησης.

Επισημαίνεται ρητά ότι απαγορεύονται αυστηρά οι εκδικητικές ενέργειες (αντίποινα) προς το πρόσωπο του καταγγέλλοντα και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6.4 Συνέπειες σε διαπίστωση παραβιάσεων.

Σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης, η εργοδότρια υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να αποτραπεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος.

Επιπλέον, η εργοδότρια δύναται να εφαρμόζει τις πειθαρχικές διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού, εφόσον προκαλείται ηθική βλάβη στον εργαζόμενο που θίγεται από την παραβίαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης ή/και στην εργοδότρια.

Σε κάθε περίπτωση, ο παραβάτης ενδέχεται να υπέχει και ποινικής ή αστικής φύσεως ευθύνη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6.5 Συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες Αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Η εργοδότρια υποχρεούται να συνεργάζεται με κάθε αρμόδια διοικητική και δικαστική Αρχή, στις οποίες θα παρέχει συνδρομή και πρόσβαση με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και θα γνωστοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από αυτές για τυχόν περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.


7. Εμπιστευτικότητα & τήρηση απορρήτου

Κατά τη διαδικασία διερεύνησης οποιασδήποτε αναφοράς / καταγγελίας και αντιμετώπισης περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία, θα τηρούνται απαρέγκλιτα οι όροι εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας τόσο στο πρόσωπο του καταγγέλλοντος όσο και στο πρόσωπο του καταγγελλόμενου.

Περαιτέρω θα τηρείται άκρα μυστικότητα αναφορικά με το περιστατικό και το περιεχόμενο της αναφοράς / καταγγελίας, καθώς και με οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.


8. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η εργοδότρια στο πλαίσιο των ανωτέρω Πολιτικών επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Ν.4808/2021 εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Εργαζομένων.


9. Τελικές διατάξεις

Η εργοδότρια δεσμεύεται να παρακολουθεί τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου και να προβαίνει, εφόσον απαιτείται, στην τροποποίηση των ανωτέρω Πολιτικών.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων της εργοδότριας είναι αρμόδιος για την εφαρμογή της ανωτέρω Πολιτικών, καθώς και για την υπόδειξη των αναγκαίων τροποποιήσεων αυτών για τη βελτίωση των μέτρων ενίσχυσης της προστασίας των θυμάτων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Οι ανωτέρω Πολιτικές τίθεται σε άμεσα σε ισχύ μετά την έγκρισή τους από το διοικητικό συμβούλιο της εργοδότριας ενώ το πλήρες κείμενό βρίσκεται μόνιμα αναρτημένο στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της εργοδότριας.